کاربرد مقاطع ساختمانی توخالی
    انواع اتصال صلب با دیافراگم خارجی در مقاطع H.S.S
روش های اجرای اتصالات صلب با استیفنر خارجی به شکل های گوناگون انجام می گیرد که سه نمونه از این روش ها به صورت زیر است:


اتصال نوع 1

انواع اتصال صلب


انواع اتصال صلب
انواع اتصال صلب


اتصال نوع 2

در مواردی که ستون دارای اتصال چهارطرف نباشد، بیرون زدگی ورق استیفنر خارجی در وجه بدون اتصال می تواند باعث ایجاد محدودیت معماری گردد.(شکل الف)
انواع اتصال صلب
انواع اتصال صلب


با قرار دادن یک ورق جانبی (به صورت شکل ب) در راستای استیفنر بالا و پایین و حذف بیرون زدگی فوق می توان این محدودیت را برطرف کرد.