دنیایی که در آن به سر می بریم، دنیایی پویا و واجد دو ویژگی عمده "منابع محدود" و "نیازهای نامحدود" است. محدودیت در امکانات و عدم محدودیت در نیازها و خواسته های بشر موجب توجه روزافزون به بهره وری شده است. سرعت افزایش نیازها بیش از سرعت رشد منابع مالی می باشد و به این ترتیب فاصله بین منابع و احتیاجات روز به روز بیشتر می شود. لازمۀ حیات در چنین دنیایی، بهره گیری از الگوهای نوین مدیریتی است که به پیاده سازی افکار نو و مفاهیم جدید در بستری از واقعیات منجر می شود.
به همین منظور، سازمان جهانی استاندارد ISO با ارائه ISO-9000:2008، الزاماتی را معین می نماید که می تواند برای کاربرد داخلی سازمانها یا صدور گواهینامه و یا برای مقاصد قراردادی مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت فولاد ماشین نکا، بر اساس خط مشی اتخاذ شده و دو اصل پذیرفته شدۀ ایجاد کیفیت و کسب رضایت مشتری را در دستور کار قرار داده و با توجه به امکانات یا همان منابع محدود و نیازهای نامحدود تلاش دارد تا با استقرار روش های نوین مدیریتی به سوی پیاده سازی مدیریت کیفیت پیش رفته که در این مسیر به 8 اصل ذیل توجه ویژه معطوف داشته است:
اصل اول: تمرکز بر مشتری که بر اساس درک نیاز مشتریان و تلاش در راستای برآورده سازی این نیازها است.


اصل دوم: رهبری در مدیریت که سازمان را به جهت گیری صحیح و ایجاد مشارکت فعال به سمت اهداف مصوب رهنمون می سازد.


اصل سوم: مشارکت کارکنان سازمانی که با ایجاد انگیزه و تعهد در آنها، شاهد نوآوری، رشد و خلاقیت در سازمان خواهیم بود.


اصل چهارم: رویکرد فرایندی که نتایج مورد نظر در سازمان هنگامی که فعالیت ها و منابع مرتبط به صورت فرایندی مدیریت می شود، با اثربخشی بیشتر، هزینۀ کمتر و چرخۀ زمانی کوتاهتر در استفاده از منابع، بهبود می یابد.
اصل پنجم: رویکرد سیستمی به مدیریت که شناسایی، درک و مدیریت فرایند مرتبط به هم به عنوان یک سیستم، کارایی و اثربخشی سازمان را در دستیابی به اهداف بهبود می بخشد.

اصل ششم: بهبود مستمر قابلیت سازمانی که مزیت عملکرد هر سازمانی خواهد بود و در نهایت با اصل قرار دادن بهبود مستمر در سازمان، انعطاف برای واکنش در برابر فرصت ها پدید خواهد آمد.

اصل هفتم: تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها و تجزیه و تحلیل داده ها موجب افزایش توانایی برای اثبات اثربخشی تصمیمات گذشته بر مبنای مراجع و سوابق واقعی و همچنین افزایش توانایی برای بازنگری، به چالش کشیدن و تغییر عقاید و تصمیمات از جمله مزایای بکارگیری اصل تصمیم گیری بر مبنای واقعیت هاست.

اصل هشتم: ارتباط سودمند و دو طرفه با تأمین کنندگان با هدف افزایش توان ارزش آفرینی.