کمیسیون داوری جذب و پذیرش شرکتهای دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان مازندران