تاریخچه استفاده از فولاد ساختمانی در ستون
مقطع باکس جوش شده در مقایسه با HSS
 

مقطع باکس جوش شده در مقایسه با HSS