مقاطع بال پهن، مقاطعی سنتی هستند که در ساخت سازه ها کاربرد گسترده ای دارد. در این بخش، به مقایسه این مقطع با مقاطع توخالی می پردازیم.

ستون فولادی در مقایسه با مقاطع بال پهن
 
مزایای ستون فولادی
از مزایای ستون های توخالی فولادی، می توان به فضای بیشتر بدون بادبند و در نتیجه انعطاف پذیری بیشتر برای طراحی سازه اشاره کرد. هم چنین کاهش وزن کلی سازه و در نتیجه هزینه کمتر برای ساختمان های مهندسی ساز نیز از دیگر مزایای استفاده از ستون های فلزی توخالی به شمار می رود.
از دیگر مزایای استفاده از این ستون ها،
- سطح مقطع کمتر: هزینه جانبی کمتر (رنگ آمیزی و تمیزکاری)
-شکل پذیری لرزه ای بالا
مزایای مقاطع ساختمانی توخالی
 
شکل زیر، دو نمونه از سازه های اجرایی با استفاده از دو روش را بیان می کند:
ستون فولادی در مقایسه با مقاطع بال پهن