اکثر منابع مورد استفاده ی تحقیقاتی ما به زبان انگلیسی و مربوط به کشور آمریکا و یا ژاپن می باشد. جهت سهولت کار علاقمندان، این منابع در این بخش به تفصیل و جهت دانلود قرار داده می شوند.


HOLLOW SECTIONS IN
STRUCTURAL APPLICATIONS

J. Wardenier, J.A. Packer, X.-L. Zhao and G.J. van der Vegte

کاربرد مقاطع H.S.S در سازه های فلزی
در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.
کاربرد مقاطع H.S.S در سازه هاي فلزي
 

DESIGN GUIDE 9
FOR STRUCTURAL HOLLOW SECTION
COLUMN CONNECTIONS

Y. Kurobane, J. A. Packer, J. Wardenier, N. Yeomans

راهنمای طراحی اتصالات شماره 9
براي اتصال به ستون های مقاطع H.S.S

در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.
اتصال به ستون هاي مقاطع H.S.S
 

DESIGN GUIDE 3
FOR RECTANGULAR HOLLOW SECTION (RHS) JOINTS UNDER PREDOMINANTLY STATIC LOADING
J.A. Packer, J. Wardenier, X.-L. Zhao, G.J. van der Vegte and Y. Kurobane

راهنمای طراحی شماره 3
اتصالات مقاطع توخالی چهارگوش

در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.
اتصالات مقاطع توخالی چهارگوش
 

AISC STEEL DESIGN GUIDE 24
Hollow Structural Section Connections
Jeffery Packer, Ph.D., D.Sc., P.eng and others

راهنمای طراحی شماره 24 (AISC)
طراحی اتصالات مقاطع سازه ای توخالی

در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.
طراحی اتصالات مقاطع ساختمانی توخالی
 
پایداری سازه ای مقاطع توخالی فولادی

CIDECT: Structural Stability of Hollow Sections
J. Randol, K-G. Wurker, D. Dutta, J. Wardenier, N. yeomans

سيدکت: پایداری سازه ای مقاطع توخالی فولادی
(تحت بارگذاری استاتیکی و لرزه ای)
در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.
 
راهنمای طراحی ستون با مقاطع توخالی پرشده با بتن

CIDECT: Design Guide for Concrete filled hollow section columns under static and seismic loading
R. Bergmann, C. Matsui, C. Meinsma, D. Dutta

سيدکت: راهنمای طراحی ستون با مقاطع توخالی پرشده با بتن (ستون کامپوزیت)
(تحت بارگذاری استاتیکی و لرزه ای)
در این کتاب به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.
 
راهنمای طراحی ستون با مقاطع توخالی پرشده با بتن

NSMP: Seismic Structural Design with Jumbo HSS Column
R. Bergmann, C. Matsui, C. Meinsma, D. Dutta

ان اس ام پی: طراحی لرزه ای سازه با ستونهای سازه ای توخالی
در این مجموعه به بررسی مقاطع سازه ای توخالی و اتصالات آنها با ارائه ی نمونه های مختلف اجرا شده پرداخته می شود.