با مراجعه به آدرس های زير می توانيد اطلاعات تخصصی و تکميلی درباره ی مقاطع سازه ای H.S.S بدست آوريد.
AISC
سايت مؤسسه AISC
American Institute of Steel Construction
مرجع آئين نامه های فولاد آمريکا

ModernSteel
سايت مجله ( Modern Steel Construction (MSC
اين مجله که به صورت تخصصی به سازه های فولادی می پردازد، جزو انتشارات مؤسسه AISC آمريکا می باشد.

 
AtlasTube
سايت شرکت Atlas Tube
يکی از بزرگترين توليدکنندگان مقاطع سازه ای و لوله در ايالات متحده

CIDECT
سايت انجمن CIDECT
اين انجمن به طور تخصصی به طراحی و استفاده ی مقاطع تيوبلار مي پردازد.

 
SteelTube
مؤسسه Steel Tube
اين انجمن به طور تخصصی به طراحی و استفاده ی مقاطع تيوبلار می پردازد.