مؤسسات بسياری به ارائه ی استانداردهای ابعادی، تلرانسها و مشخصات مقطع برای مقاطع ساختمانی H.S.S پرداخته اند. از مهم ترين آنها می توان به استاندارد EN 10219 و EN 10210 در اروپا، استاندارد ASTM A500 در آمريکا و استاندارد JIS G3466 در ژاپن اشاره نمود.
در اين قسمت استاندارد مؤسسه BSI انگلستان جهت دانلود قرار داده مي شود.Cold formed welded
structural hollow
sections of non-alloy
and fine grain steels
Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
استاندارد ابعادی و کیفیتی استاندارد موسسه BSI انگلستان