استفاده از اتصال ConXL دارای مزیت های بسیاری نسبت به سایر اتصالات رایج است. در این بخش، نگاهی اجمالی به عمده مزیت های این اتصال می اندازیم.
کارایی و استحکام:
در اتصال ConXL (تصویر1) نیروهای خمشی بال تیر از طریق جوش نفوذی کامل در ناحیه ی اتصال، به فلنج بال انتقال می یابد. فلنج های بال، نیروهای فشاری بال تیر را از طریق خمش فلنج بال و فشار مستقیم به کالرها انتقال می دهند. فلنج ها، نیروی کششی بال تیر را در حالت خمشی به بولتها و آنها به فلنج های کناری و در نهایت به فلنج روبرو انتقال می دهند.
این نیروهای ترکیبی از طریق سطح تماس کالرها و ستون و جوش های گوشه که کالرها را به ستون متصل می کنند، به دیواره ستون منتقل می شوند. عملکرد اجزای این اتصال به صورت کاملاً یکپارچه است.
ولی در اتصالات رایج (تصویر2)، نیروی فشاری بال تیر از طریق جوش نفوذی به یکی از وجوه باکس منتقل شده و انتظار می رود توسط استیفنر به سایر وجوه انتقال داده شود.

محل انتقال نیرو در اتصال معمول
 
محل انتقال نیرو در اتصال conXL
حجم جوشکاری:
حجم جوشکاری در این نوع اتصال به مراتب کمتر از اتصالات نوع معمول است و در ضمن تمامی مراحل جوشکاری با دقت و کیفیت بالا در کارخانه صورت گرفته، بطوریکه در محل پروژه به هیچگونه جوشکاری نیاز ندارد.
 
حجم جوش در اتصال conXL
حجم جوش در اتصالات رایج
 
استیفنر:
در اتصال conXL مجموعه ای از قطعات به نام کالر و فلنج بال جایگزین استیفنرها (ورق پیوستگی) در اتصالات معمول شده اند.
جزئیات اتصال conXL
 
دقت و سرعت اتصال conXL
دقت و سرعت:
با استفاده از فیکسچر مخصوص جهت نصب کالر بر روی ستون، ضمن بالا رفتن دقت کار، سرعت انجام آن نیز به طور قابل توجهی افزایش می یابد.