عملیات فورجینگ
شکل دهی فلزات تحت فشار و یا در حالت گداخته توسط قالب و به کمک پرس های هیدرولیک، مکانیک و یا پتک های ضربه ای را فورج می نامند. بسیاری از قطعات مهم در صنایع ماشین سازی، خودروسازی و صنایع نظامی با روش فورج ساخته می شوند. عملیات فورج منقطع بوده و بخاطر امکان کنترل جریان مواد و دانه بندی ساختار و همچنین فشرده کردن مادۀ اولیه، قطعات فورج شده، استحکام و سختی بالایی دارند. اکثر فلزات چکش خوار مانند فولادها و و آلیاژهای مس و آلومینیوم قابلیت عملیات فورج را دارند.
 
تصوير شماتيک عمليات فورجينگ با قالب بسته
 
طبقه بندی فلزات با قابلیت فورج پذیری
عملیات فورج به دو دستۀ کلی فورج سرد و فورج گرم تقسیم می شود.
فورج سرد در دمای محیط و با نیروی زیاد روی قطعات با چکش خواری بالا انجام می شود. فورج گرم در درجۀ حرارت بالا (بالاتر از دمای تبلور مجدد ماده) و با نیروی فشار کمتر اجرا می گردد. شکل پذیری و یکنواختی قطعه در این شیوه، بیشتر است.
عملیات فورج با توجه به اینکه فلز در ضمن تغییر شکل «از قسمتی» و یا «تمام جهات» توسط قالب محبوس شده باشد، به صورت زیر دسته بندی می شود:
  • فورجینگ با قالب باز
  • فورجینگ با قالب بسته
در مواردی که تغییر فرم مادۀ اولیه نسبت به قطعۀ نهایی زیاد است، فورج در مراحل متعدد انجام می شود.
 
عمليات فورجينگ با قالب بسته
عمليات فورجينگ با قالب باز
 
عمليات فورجينگ