الزامات
تیرها
 1. فقط تیرهای I شکل آماده و یا ساخته شده از ورق مورد پذیرش است.
 2. حداکثر عرض بال تیر I شکل، 300 میلی متر است.
 3. حداکثر ضخامت بال تیر I شکل، 25 میلی متر است.
 4. در صورت استفاده از تیر ورق I شکل، جوش اتصال ورق جان به ورق بال نباید از ضخامت ورق جان و یا 8 میلی متر کمتر باشد.
 5. نسبت دهانه خالص به ارتفاع تیر برای قابهای خمشی متوسط نباید از 5 و برای قابهای خمشی ویژه نباید از 7 کمتر باشد.
ستونها
 1. ستون باید از مقطع قوطی (Box) باشد.
 2. حداقل بُعد ستون 400 میلی متر است.
 3. حداقل ضخامت جدار مقطع 10 میلی متر است.
 4. کلیه ستونها باید با بتن با وزن مخصوص حداقل 1700 کیلوگرم بر متر مکعب و حداقل مقاومت 28 روزه با 210 کیلوگرم بر سانتی متر مربع روی نمونه استوانه ای استاندارد پر شوند. بتن داخل ستون بجز کنترل هسته اتصال در سایر موارد در محاسبات وارد نمی شوند و صرفاً از آن به عنوان یک حاشیه اطمینان استفاده می شود.
قطعات اتصال ConXL
 1. تعداد طبقات با استفاده از این سیستم بر اساس محدودیتهای استاندارد 2800 ایران بسته به نوع روش طراحی لرزه ای از انواع قاب خمشی معمولی، متوسط و ویژه، به ترتیب برابر با 150و 50 ، 15 متر است.
 2. حداکثر طول دهانه برای احداث سازه های ساختمانی با این سیستم 12 متر و سازه های غیر ساختمانی 20 متر است.
سایر موارد
 1. ستون باید از مقطع قوطی (Box) باشد.
 2. حداقل بُعد ستون 400 میلی متر است.
 3. حداقل ضخامت جدار مقطع 10 میلی متر است.
 4. کلیه ستونها باید با بتن با وزن مخصوص حداقل 1700 کیلوگرم بر متر مکعب و حداقل مقاومت 28 روزه با 210 کیلو گرم بر سانتی متر مربع روی نمونه استوانه ای استاندارد پر شوند. بتن داخل ستون بجز کنترل هسته ی اتصال در سایر موارد در محاسبات وارد نمی شوند و صرفاً از آن به عنوان یک حاشیه اطمینان استفاده می شود.
محدودیت ها
محدودیت های ساخت
 1. در مواردی که ستون در کنج قرار می گیرد و اتصالش دو وجهی است، در صورتی که کالرها الزاماً بایستی در هر چهار وجه اجرا شود که باعث غیر اقتصادی شدن پروژه یا سازه می شود.
 2. کلیه جوشکاری های اتصالات مربوط به این سیستم باید در شرایط کنترل شده کارخانه ای انجام شود.
 3. این اتصال تنها در قابهای با زوایای کاملاً قائم کاربرد دارد. همچنین فقط تیرهای با عمق یکسان را میتوان در این نوع اتصال استفاده کرد.
محدودیت های طراحی
 1. ستون باید از مقطع قوطی (Box) باشد.
 2. این اتصال یک سیستم یکپارچه و از نوع دیافراگم خارجی است، بنابراین نصب کالر کرنر (collar corner) و کالر فلنج (collar flange) در اتصالات دو یا سه وجهی باعث بیرون زدگی کالرها در طرفین ساختمان می شود که این امر محدودیت در امر معماری محسوب می شود.