درک درست از رفتار سازه ای یک اتصال و دانش کافی از نحوه ی انتقال نیرو توسط آن، از الزامات اساسی در طراحی یک اتصال ایمن است. از آنجا که در اکثر حوادث طبیعی، علت بسیاری از ویرانی ها در سازه های فولادی، عملکرد نامناسب اتصالات است، لذا تحقیق و بررسی دقیق در خصوص عملکرد این اتصالات، در سازه های فولادی بسیار با اهمیت است، زیرا عدم دقت در طراحی و اجرای اتصال، علاوه بر خرابی خود اتصال، صدمات جبران ناپذیری بر سایر اجزا و همچنین کل سازه وارد خواهد ساخت.
در سازه های اسکلت فلزی، به موازات استفاده از مقاطع سازه ای توخالی به عنوان ستون، باید به بحث طراحی اتصالات تیر به این گونه ستونها نیز توجه شود. در کشورهای مختلف طی سال های گذشته، روش های متعددی برای انواع اتصالات تیر به ستون پیشنهاد شده است.
 
اتصال ConXL جزئیات اتصال conXL