حداکثر مقاومت اتصال با استیفنر خارجی بر اساس فرمول ارائه شده توسط kamba 2001 و Tabouchi 1985 محاسبه می گردد. برای دریافت فایل اصلی اینجا را کلیک کنید.

 فرمول طراحی اتصال