مؤسسه AISC در سال 2010 اتصال ConXL را مورد بررسی قرار داده و پس از تأیید منتشر نموده است. در فصل دهم این آیین نامه، به صورت مفصل به این اتصال پرداخته شده است که می توانید از طریق لینک زیر، اقدام به دانلود آن نمایید.
دریافت فایل

AISC: Prequalified Connections for
Special and Intermediate
Steel Moment Frames

مجوز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
استاندارد AISC اتصال conXL