مقاطع ساختمانی H.S.S
جدیدترین و مهم ترین محصول شرکت، مقاطع ساختمانی H.S.S با مقطع مستطیل و مربع است. این محصول که در ابعاد و ضخامت های متنوع تولید می شود، جهت پاسخگویی به نیاز رو به رشد صنعت ساختمان به استفاده از محصولاتی جدید، ایمن و ارزان عرضه گردیده است.

 

Square

Square HSS
Size mm Thick mm Thick
in
Mass kg/m Mass lb/ft b/t h/t Area
m2
Code
400x400 15 0.59 176.8 118.8 23.7 23.7 1.5 14015
12 0.47 143.4 143.4 30.3 30.3 1.6 14012
10 0.39 120.4 120.4 37.0 37.0 1.6 14010
8 0.31 97.1 97.1 47.0 47.0 1.6 14008
6 0.24 73.3 73.3 63.7 63.7 1.6 14006
350x350 15 0.59 153.2 103.0 20.3 20.3 1.3 13515
12 0.47 124.6 83.07 26.2 26.2 1.4 13512
10 0.39 104.7 70.4 32.0 32.0 1.4 13510
8 0.31 84.5 56.8 40.8 40.8 1.4 13508
6 0.24 63.9 43.0 55.3 55.3 1.4 13506
300x300 15 0.59 129.7 87.1 17.0 17.0 1.1 13015
12 0.47 105.8 71.1 22.0 22.0 1.2 13012
10 0.39 89.0 59.8 27.0 27.0 1.2 13010
8 0.31 71.9 48.3 34.5 34.5 1.2 13008
6 0.24 54.5 36.6 47.0 47.0 1.2 13006
250x250 15 0.59 106.1 71.3 13.7 13.7 0.9 12515
12 0.47 86.9 58.4 17.8 17.8 1.0 12512
10 0.39 73.3 49.3 22.0 22.0 1.0 12510
8 0.31 59.4 39.9 28.3 28.3 1.0 12508
6 0.24 45.1 30.3 38.7 38.7 1.0 12506
200x200 15 0.59 82.6 55.5 10.3 10.3 0.7 12015
12 0.47 68.1 45.8 13.7 13.7 0.8 12012
10 0.39 57.6 38.7 17.0 17.0 0.8 12010
8 0.31 46.8 31.5 22.0 22.0 0.8 12008
6 0.24 35.7 24.0 30.3 30.3 0.8 12006