گواهی نامه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد بین المللی
OHSAS 18001:2007
گواهی نامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 9001:2008