جهت آشنایی بیشتر از طریق لینک های زیر می توانید فایل های مربوط به طراحی و محاسبات و همچنین مدل سه بعدی سوله های ساخته شده با استفاده از مقاطع ساختمانی H.S.S را دانلود نمایید. جهت سهولت، فایل ها با پسوندهای S2K(SAP), PDF, DWG و EXE (مدل سه بعدی) قرار داده می شوند که می توانید نسبت به دانلود همه به صورت یکجا (zip) و یا تک تک اقدام نمایید.


دریافت فایل های مربوط به سوله تیپ 1

سوله قوسی با ستون HSS و تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای C.H.S

اتصال سوله با ستون H.S.S و روش تیر ورق

دریافت فایل سوله تیپ 1 با دهانه 24 متر:دریافت فایل محاسبات سوله با دهانه های مختلف:
فایل SAP با
دریافت فایل سوله هشتی با دهانه 20 متر:دریافت فایل محاسبات سوله با دهانه های مختلف:

فایل SAP با

این بخش در حال طراحی است.
دریافت فایل های مربوط به سوله تیپ 2
سوله هشتی با ستون HSS و تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای C.H.S

اتصال سوله با ستون H.S.S و روش تیر ورق
دریافت فایل های مربوط به سوله تیپ3
سوله هشتی با ستون و تیر ساخته شده از مقاطع H.S.S ویژه دهانه های 18-12 متر

اتصال سوله با ستون H.S.S و روش تیر ورق
دریافت فایل سوله تیپ 1 با دهانه 20 متر:دریافت فایل محاسبات سوله با دهانه های مختلف:

فایل SAP با

این بخش در حال طراحی است.