سوله هشتی
تیر این نوع سوله ها با مقطع باکس فابل اجراست و معمولا بصورت دوبل پیاده می شوند. این نوع سوله ها با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه، شیبی در حدود 20 تا 30 درصد دارند.

 
سوله قوسی
تیر این نوع سوله ها با مقطع پایپ فابل اجراست و معمولا بصورت دوبل یا تکی پیاده می شوند. این نوع سوله ها با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه، قوسی در حدود 15 تا 20 درصد دارند.

 
سوله چندطبقه
سوله هایی بصورت قوسی یا هشتی که بخش اداری نیز دارند و بصورت چندطبقه اجرا می شوند. بسته به نوع کاربرد و منطقه جغرافیایی تیرها و ستون تعیین می شوند.

 
فیلم اجرای پروژه
فیلم نحوه و زمان اجرای پروژه